Walne Zgromadzenie członków SAAP

Zapraszamy wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Alumni AIESEC Polska, które odbędzie się on-line, 4 lutego 2021 r. o 19.00.
Porządek obrad Walnego Zebrania:
– zmiana w Statucie Stowarzyszenia (zmiana wskazania miasta siedziby na Warszawę),
– udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
– wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia,
– wybór nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
– sprawy różne.
Jednocześnie przypominamy, że:
– zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu porządek obrad może być uzupełniony o dodatkowe punkty (w szczególności projekty uchwał) na wniosek każdego z Członków, pod warunkiem przesłania takiego wniosku do Zarządu w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej na trzy dni przed Walnym Zebraniem;
– zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Członek Stowarzyszenia jest uprawniony do ustanowienia pełnomocnika reprezentującego go podczas Walnego Zebrania. O udzielonym pełnomocnictwie Członek informuje Zarząd drogą elektroniczną, nie później niż na 3 dni przed datą Walnego Zebrania. Ustanowiony pełnomocnik musi być Członkiem Stowarzyszenia.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/449198259790981

Pytania prosimy kierować na info@aiesec-alumni.pl

Leave a Reply